MANGANESE BRONZE GROUP

Ingot
No.
CDA
No.
Tensile
Strength
Copper
Tin
Lead
Zinc
Iron
Alum.
Mang.
420
864
S
 60-65,000
58
1
1
38
1
½
½
421
865
A
 65-80,000
58
39
1
1
1
422
867
AX
 80-90,000
58
1
1
34
2
2
2
423
861
F55
   90-100,000
67
21
3
5
4
423
862
SX
   90-100,000
63
27
3
4
3
424
863
XX
100,000+
61
27
3
6
3
Ingot No. / CDA No.
MSDS Sheet
420-864
 
421-865
 
422-867
 
423-861
 
423-862
 
424-863