YELLOW BRASS GROUP

Ingot No.
CDA No.
Copper
Tin
Lead
Zinc
400
852
72
1
3
24
403
854
67
1
3
29
406
857
63
¾
  1¼
35
Ingot No. / CDA No.
MSDS Sheet
400-852
 
403-854
 
406-857